Direct contact? Bel: 036 522 85 21

Home > Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Reservering
De boeker kan via de websites van Camping Marina Eemhof en Jachthaven Marina de Eemhof van Jachthaven Zijl Zeewolde BV (hierna te noemen de Camping), dan wel telefonisch reserveren. De Camping heeft de volgende gegevens nodig: naam en adresgegevens van de boeker, emailadres, leeftijden van alle medereizigers en of u optionele extra’s wilt bijboeken. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden de Camping niet.
Na iedere reservering voor een accommodatie op de camping wordt, na goedkeuring, door de Camping een bevestiging opgemaakt, waarmee de reservering wordt bevestigd door middel van de factuur. Op de factuur staan vermeld; het factuurnummer, de factuurdatum, de reissom (inclusief eventuele extra’s) en de naam van de boeker. De boeker ontvangt een reserveringsbevestiging per mail.
Indien blijkt dat de gereserveerde accommodatie niet kan worden geboden, zal de Camping de boeker hieromtrent per ommegaand informeren en indien mogelijk deze een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief aanbieden. Indien de boeker geen gebruik maakt zal de Camping direct voor terugbetaling van alle ontvangen betalingen zorg dragen.


2. Betaling
Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan dat gelijk is aan 50% van de totale overeengekomen reissom. Dit bedrag dient per ommegaande te worden overgemaakt.
Het restant van de reissom moet uiterlijk twee weken voor de dag van aankomst in het bezit zijn van de Camping. Bij niet tijdige betaling is de boeker in verzuim. De boeker wordt door de Camping schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, behoudt de Camping het recht om de reservering te annuleren en is de boeker aansprakelijk voor de annuleringskosten (zie annuleringsvoorwaarden).
Bij nalatige betaling komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de boeker en zal tevens in rekening worden gebracht de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag vanaf de maand na de betalingsdatum, zoals vermeld op reserveringsbevestiging.


3. Wijziging in reservering
Het is mogelijk op basis van beschikbaarheid, om de camping of periode of accommodatie (i.v.m. het aantal personen) te wijzigen. Hiervoor wordt een vergoeding van €25,- per wijziging berekend. Ook kan deze wijziging resulteren in een meerprijs die in rekening zal worden gebracht of een deelannulering.
Voor wijzigingen, die binnen 7 dagen na datum van de reserveringsbevestiging worden aangebracht, worden geen kosten berekend, behalve voor wijzigingen in reserveringen die binnen 8 weken voor aankomst zijn gemaakt.
Op wijzigingen, die een gedeeltelijke annulering inhouden (bv. Verkortingen van de gereserveerde periode), zijn voor dat gedeelte de annuleringsvoorwaarden van toepassing.


4. Annulering van de reservering
4.1 De dienstverlening van de Camping (de verhuur van accommodatie) is wettelijk uitgezonderd van het herroepingsrecht.
Dit betekent dat u na aangaan van de overeenkomst, de overeenkomst niet meer kunt annuleren. Wij begrijpen echter dat er iets vervelends kan gebeuren waardoor u de overeenkomst toch graag wilt annuleren. Daarom bieden wij toch de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. Hierbij moet de Camping schadeloos gesteld worden, wat het volgende inhoudt:
Bij annulering tot 8 weken voor aankomst in de accommodatie, wordt 30% van de huursom en reserveringskosten in rekening gebracht.
Bij annulering tussen 8 weken en 4 weken voor aankomst, wordt 60% van de huursom en de reserveringskosten in rekening gebracht.
Bij annulering tussen 4 weken van aankomst en de dag van vertrek, wordt de volledige reissom in rekening gebracht.
Wij adviseren om een annuleringsverzekering bij een verzekeraar af te sluiten. Een annulering dient ten alle tijden schriftelijk te worden bevestigd. De ontvangstdatum geldt als annuleringsdatum.
4.2 Annulering door de Camping.
In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, kan de Camping de reservering opzeggen. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt verstaan:

  • De accommodatie is in zodanige staat dat deze niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld door wateroverlast of bosbrand)
  • De accommodatie niet meer verhuurd kan worden door plotselinge verkoop van de camping of faillissement van de campingeigenaar.
  • Door een dubbele geplaatste reservering door de Camping.

De Camping stelt u hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of schriftelijk op de hoogte.
De Camping biedt u in dit geval een gelijke- of meer waardige accommodatie aan tegen dezelfde reissom. Deze gelijk- of meerwaardigheid van de alternatieve accommodatie beoordeelt de camping aan de hand van de locatie, de categorie van de accommodatie, de faciliteiten en de eventueel opgegeven preferenties, bij de reservering bekendgemaakt.
Indien de Camping geen passend alternatief aanbod doet of u niet akkoord gaat met het geboden alternatief, gaat de Camping over tot terugstorten van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom.
De Camping kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele diensten door uzelf gereserveerd (bijvoorbeeld: vliegtickets, autoverhuur, bootovertocht, busreizen e.d.).


5. Accommodatie
Bij de huuraccommodatie staat het maximaal aantal personen aangegeven. Het totaal aantal personen per boeking mag niet meer zijn dan het bij het betreffende huurobject vermelde maximum aantal personen.
Het is verboden te roken in de accommodatie.
Huisdieren niet toegestaan.
Bij de reservering moet
Het bijplaatsen van een bijzettentje dient vooraf bij ons te worden aangevraagd en is eventueel mogelijk mits het aantal personen van de accommodatie niet wordt overschreden.
Schade aan de accommodatie of inventaris, of het ontbreken van inventaris dient te allen tijde direct te worden gemeld bij de receptie van de camping. Op de camping zal de schade met u worden opgelost.
De boeker en zijn deelnemers dienen zich te houden aan de huisregels van de camping.


6. Aansprakelijkheid
De Camping kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, berokkend aan of door boeker en zijn deelnemers van de via de Camping geboden accommodatie.
Deelname aan activiteiten, georganiseerd op of door de Camping, geschiedt geheel voor eigen risico.
De boeker en zijn deelnemers van de via de Camping aangeboden accommodatie, die hinder of overlast veroorzaakt of kan gaan opleveren, kan eventueel na een waarschuwing, uit de accommodatie verwijderd worden en uitgesloten van verder verblijf in de accommodatie door de Campingeigenaar, dit zonder recht op terugbetaling.


7. Klachten
Indien de boeker op de bestemming een fout of een onvolkomenheid constateert, dan wordt van hem verwacht dat daarvan direct melding wordt gemaakt bij de receptie van de camping. Dat kan vaak verder ongemak en klachten voorkomen. Indien dat niet mogelijk blijkt, dan dient de boeker tijdens zijn verblijf de klacht kenbaar te maken aan de Camping, middels telefonisch of schriftelijk contact. Telefoonnummer: 036-5228521 of email info@campingmarinaeemhof.nl/info@jachthaveneemhof.nl. De Camping probeert de klacht tijdens uw verblijf op te lossen en zal uiterlijk binnen 14 dagen na terugkomst uw klacht schriftelijk afhandelen.
De Camping is niet verantwoordelijk voor invloeden van buitenaf zoals weersomstandigheden, bouw of onderhoudsactiviteiten ter plaatse, ongedierte, geluids- stank- of wateroverlast, werking van campingfaciliteiten (Wi-Fi) en omstandigheden waarvoor de verantwoording bij de campingeigenaar ligt. Hiervoor kan de Camping dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.